# หัวข้อการประชุม/อบรม ระหว่างวันที่ เอกสารแนบ Linkเกี่ยวข้อง
1 ขอเชิญ พยาบาลและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ “พัฒนาการเด็กในยุคดิจิตอล”ระหว่างวันทึ่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะอิมพีเรียล นครราชสีมา 1-2 สค. 2562 20190605044923.php รายละเอียด