รางวัลคุณภาพการรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2548 รางวัลอันดับ 2 ประเภท รพ. 61-150 เตียง จาก สปสช.
healthy thailand 2549 จากกระทรวงสาธาณสุข
รางวัลสถานพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ ปลอดภัย 2549 จาก กรมอนามัย
สถานที่ทำงานหน้าอยู่ ระดับเหรียญเงิน 2548 จาก กรมอนามัย
ดำเนินการสุขภาพจิตดีเด่น 2548 จากศูนย์สุขภาพจิตที่5
รับคุณภาพHA ขั้นที่1จาก สรพ. 2547