ห้องตรวจ

ห้องตรวจ-แผนกผู้ป่วยนอก (ตึกเก่า)


การบริการ

ให้บริการตรวจรักษาโรคทางสูตินรีเวชกรรม


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

นพ. อุทัย ปรมานุศิษฎ์
นพ. บุญชัย กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง
พญ. ปนัดดา เขมรัตน์ตระกูล
พญ. ธัญญารัตน์ วินิจธนา
นพ. ธนกร วรินทร์
พญ. เปมิกา ใจสมุทร
พญ. สุกานดา ถิระวัตน์


เปิดบริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16 .00 น.


สถานที่ตั้ง

บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา