เดิมเป็น “สถานีอนามัยชั้น ๒ ประจำ กิ่ง อำเภอสีคิ้ว” จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณตลาดปากช่อง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๕ ได้รับการยกฐานะเป็น “สถานีอนามัยชั้น ๑ ประจำอำเภอปากช่อง” ในขณะนั้นมีบทบาทและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น ๔ งาน ได้แก่การบริการสาธารณสุขผสมผสาน การสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาชุมชน บริหารงานวิชาการ และงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้เปลี่ยนเป็น“ศูนย์การแพทย์และอนามัย”ขนาด๑๐เตียง ปี พ.ศ.๒๕๑๙ได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ ขนาด ๑๐ เตียง โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลปากช่อง” และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นายเล็ก นานา ได้มอบที่ดินจำนวน ๓๐ ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอปากช่องประมาณ ๔ กิโลเมตร ให้เป็นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลใหม่เป็น “โรงพยาบาลปากช่องนานา” เพื่อเป็นการขอบคุณ และได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง โดยมี นายแพทย์อุเทน จารณศรี เป็นผู้อำนวยการในขณะนั้น ต่อมา พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐เตียง ซึ่งมีนายแพทย์นิวัฒน์ พฤฒิธาดา เป็นผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๙๐ เตียง ซึ่งมีนายแพทยีรพงษ์ อุดมเวช เป็นผู้อำนวยการ และขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ๑๒๐ เตียง ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมาก จึงมีการเพิ่มก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (อาคารร่มเย็นเป็นสุข) จากเงินของมูลนิธิโรงพยาบาลปากช่องนานา


ตามแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ โรงพยาบาลปากช่องนานาได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เปิดให้บริการจำนวน ๑๕๐ เตียง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเครือข่ายการบริการ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง ๑ (หนองกะจะ) ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง ๒ (ประปา) และศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง ๓ (หนองสาหร่าย) รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑๙ แห่ง และในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้มีการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย เพื่อรองรับการให้บริการที่มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและขยายบริการเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๓๐๐ เตียง (จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง ๒๖๘ เตียง)


โรงพยาบาลปากช่องนานา มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องในการดูแลประชาชนกว่า ๒๐๐,๐๐๐คนในอำเภอปากช่องและอำเภอใกล้เคียง โดยมีการกำหนดทิศทางองค์กรจากวิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงพยาบาลทั่วไปที่ให้การบริบาลอย่างมีคุณภาพ คู่คุณธรรม สร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และได้กำหนดพันธกิจหลัก ๒ ด้านได้แก่ ๑. การให้บริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิตามมาตรฐานวิชาชีพ และ ๒. มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีค่านิยมร่วม (Core value) คือ คิดบวกสร้างสรรค์ สื่อสารเข้าใจ เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม (PCMOPH = Positivity Communication Mastery Orginality People center approach Humility)


ปัจจุบันโรงพยาบาลปากช่องนานา มีความพร้อมในการให้บริการที่ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการรักษา โดยในด้านการรักษามีการบริการครอบคลุม ๕ สาขาหลัก ได้แก่ อายุกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม และศัลยกรรมกระดูก และนอกจากนี้ยังมีสาขา จักษุ โสต ศอ นาสิก และจิตเวช ทางโรงพยาบาลมีเตียงรองรับผู้ป่วยในได้ถึง ๒๖๘ เตียง และยังมีเตียงสำหรับผู้ป่วยวิกฤต (ICU) จำนวน ๘ เตียง เตียงผู้ป่วยทารกวิกฤติ (NICU) จำนวน ๔ เตียง มีห้องสำหรับผ่าตัดจำนวน ๘ ห้อง หน่วยฟอกไตที่มีเตียงจำนวน ๑๖ เตียง หน่วยดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke Unit) จำนวน ๔ เตียง ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) มีห้องผู้ป่วยพิเศษจำนวน ๓๘ ห้อง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และมีความพึงพอใจ อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลปากช่องนานา ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการดูแลทารกวิกฤติ และ ศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บโดยมีเป้าหมายสำหรับประชาชนในอำเภอปากช่องและอำเภอใกล้เคียง ในการลดการเสียชีวิต ลดการส่งต่อ และ ลดการรอคอย