เดิมเป็น “สถานีอนามัยชั้น 2 ประจำ กิ่ง อำเภอสีคิ้ว” จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณตลาดปากช่อง ต่อมาในปี พ.ศ.2505 ได้รับการยกฐานะเป็น “สถานีอนามัยชั้น 1 ประจำอำเภอปากช่อง” ในขณะนั้นมีบทบาทและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น 4 งาน ได้แก่การบริการสาธารณสุขผสมผสาน การสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาชุมชน บริหารงานวิชาการ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ.2518 ได้เปลี่ยนเป็น “ศูนย์การแพทย์และอนามัย” ขนาด 10 เตียง


ในปี พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ ขนาด 10 เตียง โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลปากช่อง” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 นายเล็ก นานา ได้มอบที่ดินจำนวน 30 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอปากช่องประมาณ 4 กิโลเมตร ให้เป็นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลใหม่เป็น “โรงพยาบาลปากช่องนานา” เพื่อเป็นการขอบคุณ และได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โดยมี นายแพทย์อุเทน จารณศรี เป็นผู้อำนวยการในขณะนั้น


ต่อมา พ.ศ. 2522 ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีนายแพทย์นิวัฒน์ พฤฒิธาดา เป็นผู้อำนวยการ พ.ศ.2535 ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง และขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 120 เตียง ในปี พ.ศ.2537 แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมาก


ตามแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ โรงพยาบาลปากช่องนานาได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดเล็ก เปิดบริการ 150 เตียง ในปี พ.ศ. 2558 ที่รับผิดชอบลูกข่ายของตนเองได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒๐ แห่ง ปัจจุบันโรงพยาบาลปากช่องนานา กำลังดำเนินการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล โดยการขยายการให้บริการ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๓๐๐ เตียง (จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง เดือน เมษายน 2561 = 259 เตียง)