อัตราค่าห้องพิเศษ
ราคาค่าห้องพิเศษ
1. ห้อง Standard ราคาห้อละ 1,000 บาท
2. ห้อง VIP ราคาห้องละ 1,800 บาท
3. ห้อง Super Deluxe ราคาห้องละ 2,300 บาท

การคิดอัตราห้องพักผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ
1. สวัสดิการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานา
ห้อง Standard ห้องรวมพิเศษ
ห้อง VIP
ห้อง Super Deluxe
ข้าราชการ + บำนาญ
ญาติสายตรงข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
ญาติสายตรงลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว + พนักงานกระทรวง
ญาติสายตรงลูกจ้างชั่วคราว + พนักงานกระทรวง (ลด75%)
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
575 บาท
หมายเหต : ลดตามสิทธิของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่องนานา เฉพาะห้อง Super Deluxe
2. สิทธิอื่น ๆ (ราคาที่จ่ายเพิ่ม)
ห้อง Standard ห้องรวมพิเศษ
ห้อง VIP
ห้อง Super Deluxe
ข้าราชการ
ประกันสังคม รพ.ปากช่องนานา
อสม. ทั่วไป (เฉพาะตัว)
อสม. อายุงาน 10 ปีขึ้นไปหรือ อสม. ดีเด่น + ครอบครัวสายตรง
สิทธิประกันสุขภาพ (UC)
ผู้นำชุมชน + ครอบครัวสายตรง
ประกันสังคม รพ.อื่น ๆ
รัฐวิสาหกิจ/สิทธิอื่น ๆ
ครูเอกชน
ผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 14 ครั้งขึ้นไป (เฉพาะตัว)
ฟรี
500 บาท
500 บาท
ฟรี
600 บาท
500 บาท
600 บาท
จ่ายตามสิทธิที่เบิกได้
เบิกได้จามอัตราที่หน่วยงานต้นสังกัดให้เบิก
จ่าย 50% ของอัตรค่าห้องพิเศษ
ฟรี
800 บาท
900 บาท
900 บาท
500 บาท
1,800 บาท
900 บาท
1,400 บาท
"
"
"
900 บาท
1,300 บาท
1,150 บาท
1,150 บาท
650 บาท
2,300 บาท
1,150 บาท
1,900 บาท
"
"
"
1,150 บาท
หมายเหต : สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง อปท. กทม. จ่ายส่วนเกินที่เบิกได้