ห้องตรวจ

คลินิกพิเศษเฉพาะทาง(SMC) เปิดบริการ นอกเวลาราชการ แผนกผู้ป่วยนอก


การบริการ

ให้บริการ ทางด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป นอกเวลาราชการ สำหรับผู้รับบริการที่ไม่มีเวลามาตรวจในเวลาราชการ


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

-


เปิดบริการ

-


สถานที่ตั้ง

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 (อาคาร 100 ปีสาธารณสุข) โรงพยาบาลปากช่องนานา