กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

กลุ่มงานอายุรกรรม

กลุ่มงานศัลยกรรม

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

กลุ่มงานนิติเวช

กลุ่มงานจักษุวิทยา

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

กลุ่มงานจิตเวช

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

กลุ่มงานเภสัชกรรม