กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

กลุ่มงานสุขศึกษา

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

ภาพกิจกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ