ห้องตรวจ

ห้องตรวจ 9 อาคารผู้ป่วยนอก (อาคาร 6 ชั้น)


การบริการ

ให้บริการตรวจรักษา ทารก เด็ก


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

นพ. สมศักดิ์ สหสิทธิวัฒน์
นพ. วารสินทร์ จันทร์ประกายสี
พญ. ณัฐฑิณี นภัทรธีรโชติ
พญ. กุลฤดี ศิริพรโภคา
พญ. วัชรินทร์ คล้ายทอง
พญ. อริษา พรหมเอื้อ


เปิดบริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16 .00 น.


สถานที่ตั้ง

บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก (อาคาร 6 ชั้น) โรงพยาบาลปากช่องนานา