กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยหนัก

กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยห้องผ่าตัด

กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอายุรกรรม

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยศัลยกรรม

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยสูติ-นรีเวช

กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยกุมารเวชกรรม

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยโสต ศอ นาสิก จักษ

กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและปูองกันการติดเชื้อ

กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล