ระบบ Scan ใบหน้า / ใบลา / OT


ระบบงานสารบรรณ (ทะเบียนหนังสือภายใน)


ระบบงาน Back Office (จองห้องประชุม)


ระบบรายงาน Productivity ทางการพยาบาล


ระบบงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)


ระบบเบิกน้ำเกลือ


ระบบบริหารความเสี่ยง (RM)


ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (rmcdotnet)