ระบบ Scan นิ้วมือ


ระบบงาน Back Office (จองห้องประชุม)


ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (rmcdotnet)


ระบบงานสารบรรณ (ทะเบียนหนังสือภายใน)


ระบบงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)


ระบบเบิกน้ำเกลือ


ระบบรายงาน Productivity ทางการพยาบาล


ระบบบริหารความเสี่ยง (RM)