ห้องตรวจ

ห้องตรวจ 9 แผนกผู้ป่วยนอก (ตึกเก่า)


การบริการ

ให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

พญ. วรรณภา รักสุจริต
นพ. วุฒิพงษ์ อัศวเพชรกูล
พญ. รจิตา หาญตะล่อม
นพ. สิทธิกร ศรีวรภัทรกุล
นพ. อภิชาต ชูตระกูล
พญ. เกษศรินทร์ กาญจนจารุรัตน์


เปิดบริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16 .00 น.


สถานที่ตั้ง

บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา