ห้องตรวจ

เวลา 8.00 – 12 .00 น.

ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจแพทย์แผนไทย


เวลา 8.00 – 16 .00 น.

ห้องตรวจ 2-5 ห้องตรวจแพทย์แผนปัจจุบัน


การบริการ

ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

ทีมแพทย์ พยาบาล แผนกผู้ป่วยนอก


เปิดบริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16 .00 น.

(อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1)


วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

และ 17.00 – 22.00 น. (อาคารร่มเย็น ชั้น 1)


คลินิกนอกเวลา

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 – 22.00 น.

(อาคารร่มเย็น ชั้น 1)


สถานที่ตั้ง

บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา


รายงานข้อมูลการบริการ

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนผู้รับบริการ (ย้อนหลัง 1 ปี)

ระยะเวลารอคอย (นาที)