ห้องตรวจ

ห้องตรวร...อาคารผู้ป่วยนอก (อาคาร 6 ชั้น)


การบริการ

-


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

นพ. สมยศ สุขเสถียร
นพ. ธเนศ สันติโรจนกุล
นพ. ชาคริต ศรีเจริญวณิชย์
พญ. อิสรวดี จงกิตติรัตน์


เปิดบริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16 .00 น.


สถานที่ตั้ง

บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก (อาคาร 6 ชั้น) โรงพยาบาลปากช่องนานา