ห้องตรวจ

แผนกจักษุ อาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน (อาคาร 100ปี )


การบริการ

ให้บริการ ด้าน ตรวจรักษาโรคทางจักษุแพทย์


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

พญ..................


เปิดบริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16 .00 น.


สถานที่ตั้ง

อาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน (อาคาร 100ปี ) ชั้น 3 โรงพยาบาลปากช่องนานา