ห้องตรวจ

ห้องตรวจ 9 อาคารผู้ป่วยนอก (อาคาร 6 ชั้น)


การบริการ

ให้บริการ ด้าน หู คอ จมูก


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

นพ. พิพัฒน์ แจ่มพัฒนกิจ


เปิดบริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16 .00 น.


สถานที่ตั้ง

บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก (อาคาร 6 ชั้น) โรงพยาบาลปากช่องนานา