ห้องตรวจ

ห้องฉุกเฉิน


การบริการ

ให้บริการ ผู้ป่วยฉุกเฉิน


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

พญ. ชนารัตน์ สุวรรณวิชัย
นพ. พชร พวงมลิวัลย์


เปิดบริการ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


สถานที่ตั้ง

บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา