กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานการเงิน

กลุ่มงานบัญชี