ห้องตรวจ

คลินิกตรวจสุขภาพ เปิดบริการ ในเวลาราชการ แผนกตรวจสุขภาพ


การบริการ

ให้บริการ ทางด้านการตรวจสุขภาพ ในเวลาราชการ สำหรับผู้รับบริการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

-


เปิดบริการ

-


สถานที่ตั้ง

แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 1 (อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลปากช่องนานา