ห้องตรวจ

ห้องตรวจ...อาคารผู้ป่วยนอก (อาคาร 6 ชั้น)


การบริการ

ให้บริการด้าน ตรวจวินิจฉัยทางรังษีวิทยา


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

พญ. สคราญ อโณทัยไพบูลย์


เปิดบริการ

วันจันทร์และศุกร์ เวลา 8.00 – 16 .00 น.


สถานที่ตั้ง

บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก (อาคาร 6 ชั้น)