Get Adobe Flash player

ข่าวสารกิจกรรม

สงกรานต์ร่วมใจชาวปากช่องร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย100%

อำเภอปากช่องและส่วนราชการอำเภอปากช่อง ,โรงพยาบาลปากช่องนานา ,บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จ.นครราชสีมา ร่วมรณรงค์ขับขี้ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตะหนักในการป้องกันอุบัติเหตุ และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง