Get Adobe Flash player

ข่าวสารกิจกรรม

โรงพยาบาลปากช่องนานาสืบทอดประเพณีสงกรานต์

นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา พร้อมคณะรองผู้อำนวยการด้านต้างๆ คณะแทพย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  โดยเชิญผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกที่เป็นผู้สูงอายุ มาให้คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมกันรดน้ำขอพรเพื่อสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ไทย

ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา