Get Adobe Flash player

ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา

 

โรงพยาบาลปากช่องนานา ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 400 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130 โทรศัพท์ 0-4431-1856 โทรสาร 0-4431-6527 เว็บไซด์ www.pnnh.go.th มีพื้นที่ 30 ไร่ เขตที่ตั้งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ติดถนนมิตรภาพบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 167 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากจากจังหวัดนครราชสีมา 85 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสระบุรี 65 กิโลเมตร มีประชากรที่อยู่ในความรับผิดชอบกว่า 180,000 คน จาก 12 ตำบล 209 หมู่บ้าน

เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 ประจำ กิ่ง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณตลาดปากช่อง ต่อมาในปี พ.ศ.2505 ได้รับการยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ประจำอำเภอปากช่อง ในขณะนั้นมีบทบาทและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น 4 งาน ได้แก่การบริการสาธารณสุขผสมผสาน การสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาชุมชน บริหารงานวิชาการ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ.2518 ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย ขนาด 10 เตียง และในปี พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ ขนาด 10 เตียง โดยใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลปากช่องต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 นายเล็ก นานา ได้มอบที่ดินจำนวน 30 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอปากช่องประมาณ 4 กิโลเมตร ให้เป็นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลใหม่เป็น โรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อเป็นการขอบคุณ และได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โดยมี นายแพทย์อุเทน จารณศรี เป็นผู้อำนวยการในขณะนั้น จากนั้น พ.ศ. 2522 ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีนายแพทย์นิวัฒน์ พฤฒิธาดา เป็นผู้อำนวยการ ปี พ.ศ.2535 ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง พ.ศ.2537 ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมาก จึงมีการเพิ่มก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมจากเงินของ มูลนิธิโรงพยาบาลปากช่องนานา เป็น 160 เตียง และในปัจจุบันกำลังได้รับการปรับให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง ปัจจุบัน

 

 

 เป็นสถานีอนามัยชั้น ประจำ  กิ่ง อ. สีคิ้ว  จ. นครราชสีมา
พ.ศ. 2505 ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น ประจำ  อ. ปากช่อง
พ.ศ. 2518 เปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย  ขนาด  10  เตียง
พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  10  เตียง
พ.ศ. 2520 ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด   30  เตียง
พ.ศ. 2522 ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60  เตียง
พ.ศ. 2537 ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด        120  เตียง
ปัจจุบัน  กำลังได้รับการปรับให้เป็นโรงพยาบาลขนาด  200  เตียง